Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.sandomierz.naszdps.pl zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http:www.sandomierz.naszdps.pl

Data publikacji strony internetowej: 08.01.2016

Data ostatniej dużej aktualizacji: 08.01.2016

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2019.09.23 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Izabela Wójcik, adres poczty elektronicznej dpssandomierz@onet.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 832 39 24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji
w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje
o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzi jedno wejście znajdujące się przy ulicy Czyżewskiego 1. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach 6.00-22.00 dla osób odwiedzających. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.

Sprawy urzędowe w domu pomocy Społecznej w Sandomierzu można załatwić
w godzinach 7.00-15.00.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia .

Budynek dzieli się na dwie części: mieszkalną i biurową.

Do obu części prowadzą schody oraz windy przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich.

Dostępność parkingu

Dom Pomocy Społecznej posiada parking z wyznaczonym miejscem przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych od strony ulicy Czyżewskiego.

Dostępność toalety

W części biurowej znajduję się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych po lewej na końcu korytarza.

W części mieszkalnej ogólnodostępne toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na piętrach I, II, III po prawej stronie klatki schodowej.


 

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki Domu Pomocy Społecznej
w Sandomierzu istnieje możliwość dojścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Deklaracja dostępności

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

LOKALIZACJA

Pogoda