Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu

Warunki przyjęcia

Informacja dotycząca przyjmowania do  Domu Pomocy Społecznej
w Sandomierzu
 

I. Skierowanie

Podstawą skierowania do domu pomocy społecznej jest:

1. Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożony do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania, zawierający zgodę osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub Ośrodek Pomocy Społecznej.

2. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierający  w  szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

 

II. Załączniki

Do wniosku dołącza się:

1. Decyzję o wysokości dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie do DPS oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu.

2. W nagłych wypadkach wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczanie w domu może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia potrzebnych dokumentów. Dokumenty te powinny zostać skompletowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do domu.

3. Osoba ubiegająca się jest kierowana do domu na czas nieokreślony, chyba, że wystąpi ona lub jej przedstawiciel ustawowy z wnioskiem o skierowanie do domu na czas określony.

4. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

5. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

 

 III. Odpłatność

1. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

·   mieszkaniec domu,

·   małżonek, zstępni przed wstępnymi,

·   gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

2. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

·   mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,

·   małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z zawartą umową;

3. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu wynosi
5 490, 00 zł (Zarządzenie Starosty Sandomierskiego nr 6/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r.).

Deklaracja dostępności

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

LOKALIZACJA

Pogoda